ดาวน์โหลด

ตัวชี้วัดของแผนและพัสดุ
01/05/2020
68.77 KB ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงาน แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
01/05/2020
4.38 MB ดาวน์โหลด
รายงานการดำเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2563
01/05/2020
186.85 KB ดาวน์โหลด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
01/05/2020
2.25 MB ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
01/05/2020
3.07 MB ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินการ ตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน
30/04/2020
28.61 MB ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
30/04/2020
2.38 MB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย-2561-2565ประจำปีงบ-63
13/03/2020
31.15 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำของบโครงการ-Reinventing-U-ปี-64
25/02/2020
53.5 KB ดาวน์โหลด
การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
30/10/2019
123.26 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำขอข้อมูลงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
28/10/2019
41.47 KB ดาวน์โหลด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
20/06/2019
735.19 KB ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2561
20/06/2019
180.05 KB ดาวน์โหลด