ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
27/09/2021
54.99 KB ดาวน์โหลด
แบบรายงานความก้าวหน้า-2565
27/09/2021
19.56 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำขอข้อมูลงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20/09/2021
40.38 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ราชภัฏ
09/09/2021
47.63 KB ดาวน์โหลด
รายงานตัวชี้วัดโครงการและผลการดำเนินงานของโครงการ ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยประจำปี 2563
03/09/2021
887.81 KB ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
20/08/2021
8.49 MB ดาวน์โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
23/06/2021
6.56 MB ดาวน์โหลด
แบบกรอกข้อมูลเพิ่มเติม-ระบบ-UCLAS
17/06/2021
13.29 KB ดาวน์โหลด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ-พ.ศ.-2564
26/04/2021
6.24 MB ดาวน์โหลด
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ-6-เดือน-พ.ศ.2564
26/04/2021
69.92 KB ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-พ.ศ.2563
26/04/2021
85.63 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น
21/04/2021
43.84 KB ดาวน์โหลด
เล่มแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
21/04/2021
1.86 MB ดาวน์โหลด