ดาวน์โหลด

แบบฟอร์คำขอข้อมูลงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
22/08/2022
1.06 MB ดาวน์โหลด
รายงานผลการเบิกจ่ายจำแนกตามหมวดหมู่รายจ่าย-ปีงบประมาณ-2565-รอบ-6-เดือน
18/04/2022
97.55 KB ดาวน์โหลด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2565
31/03/2022
7.34 MB ดาวน์โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน-ประจำปี-รอบ-6-เดือน
31/03/2022
2.8 MB ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินการตามแผนประจำปี-2564
31/03/2022
985.83 KB ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่าย-งบประมาณ-ปี-2564
31/03/2022
145.25 KB ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
17/01/2022
2.34 MB ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563
17/12/2021
57.22 MB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
27/09/2021
54.99 KB ดาวน์โหลด
แบบรายงานความก้าวหน้า-2565
27/09/2021
19.56 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำขอข้อมูลงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20/09/2021
40.38 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ราชภัฏ
09/09/2021
47.63 KB ดาวน์โหลด
รายงานตัวชี้วัดโครงการและผลการดำเนินงานของโครงการ ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยประจำปี 2563
03/09/2021
887.81 KB ดาวน์โหลด