ดาวน์โหลด

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
23/06/2021
6.56 MB ดาวน์โหลด
แบบกรอกข้อมูลเพิ่มเติม-ระบบ-UCLAS
17/06/2021
13.29 KB ดาวน์โหลด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ-พ.ศ.-2564
26/04/2021
6.24 MB ดาวน์โหลด
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ-6-เดือน-พ.ศ.2564
26/04/2021
69.92 KB ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-พ.ศ.2563
26/04/2021
85.63 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น
21/04/2021
43.84 KB ดาวน์โหลด
เล่มแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
21/04/2021
1.86 MB ดาวน์โหลด
แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
08/04/2021
3.78 MB ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
07/04/2021
570.11 KB ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
02/03/2021
38.15 MB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำขอข้อมูลงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
08/10/2020
40.25 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผลกลยุทธ์-2561-2565-ราย12-เดือน
25/09/2020
31.19 KB ดาวน์โหลด
การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
27/08/2020
74.07 KB ดาวน์โหลด