ระบบตัดยอดออนไลน์

Responsive image

ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง | ขออนุมัติค่าตอบแทน | ขออนุญาตไปราชการ | เช็คเงินงบประมาณ


Link: https://salary.reru.ac.th/BudgetRERU/Login.aspx

เข้าสู่ระบบ

บริการของเรา

เช็คยอดเงินงบประมาณคงเหลือ สำหรับ Mobile
 
ระบบเสนอขออนุมัติโครงการ

ข่าว / ภาพกิจกรรม  ดูทั้งหมดกองนโยบายและแผน สวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561

ประชุมงบประมาณเชิงบูรณาการ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560

โครงการวิพากย์แผลกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560


แผนที่