Logo ฝ่ายแผนงานและนโยบาย
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานไปราชการ 23/05/2019 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน 2564-2567 29/01/2019 ดาวน์โหลด
การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29/01/2019 ดาวน์โหลด
แผนการใช้จ่ายงบ โครงการยุทธศาสตร์ 2562 29/01/2019 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายละเอียดคำขอครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง 2563 29/01/2019 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มสรุปคำของบลงทุน 2563 29/01/2019 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มโครงการ 29/01/2019 ดาวน์โหลด
ยุทธศาสตร์จังหวัด ปี 61-64 ปี พ.ศ. 2562 29/01/2019 ดาวน์โหลด
การคำนวณต้นทุนต่อหน่วย 29/01/2019 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29/01/2019 ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความ เร่งรัดการเบิกจ่ายกายดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 29/01/2019 ดาวน์โหลด
ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 29/01/2019 ดาวน์โหลด
ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีการบรรลุเป้าหมาย พ.ศ. 2559 29/01/2019 ดาวน์โหลด
แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2565 30 ต.ค.60 29/01/2019 ดาวน์โหลด
Reprofile มรภ.ร้อยเอ็ด 29/01/2019 ดาวน์โหลด