ดาวน์โหลด

รายงานผลการเบิกจ่าย จำแนกตามหมวดรายจ่าย 2562
18/06/2020
2.05 MB ดาวน์โหลด
รายงานผลการเบิกจ่าย จำแนกตามหมวดรายจ่าย 2561
18/06/2020
177.53 KB ดาวน์โหลด
รายงานผลการเบิกจ่าย จำแนกตามโครงการและผลผลิต 2562
18/06/2020
1.04 MB ดาวน์โหลด
รายงานผลการเบิกจ่าย จำแนกตามโครงการและผลผลิต 2561
18/06/2020
229.77 KB ดาวน์โหลด
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2
18/06/2020
130.63 KB ดาวน์โหลด
ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 แยกตามหมวดรายจ่าย
18/06/2020
1.49 MB ดาวน์โหลด
ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 แยกตามผลผลิต
18/06/2020
1.07 MB ดาวน์โหลด
ตัวชี้วัดของแผนและพัสดุ
01/05/2020
68.77 KB ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงาน แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
01/05/2020
4.38 MB ดาวน์โหลด
รายงานการดำเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2563
01/05/2020
186.85 KB ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินการ ตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน
30/04/2020
28.61 MB ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
30/04/2020
2.38 MB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย-2561-2565ประจำปีงบ-63
13/03/2020
31.15 KB ดาวน์โหลด