กิจกรรม และความเคลื่อนไหว

...
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมอมันตา จังหวัดหนองคาย

29 กรกฎาคม 2562

ดูทั้งหมด
...
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565

27 กรกฎาคม 2562

ดูทั้งหมด
...
ประชุมแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

14 มีนาคา 2562

ดูทั้งหมด
...
โครงการยุทธศาสตร์เพื่อติดตามการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆของแผนงานยุทธศาสตร์

25 ธันวาคม 2561

ดูทั้งหมด
...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดการความรู้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนให้ได้รับการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามมาตรฐานสมรรถนะบุคลากร กองนโยบายและแผน ณ บ้านระเบียงดาว รีสอร์ท ปากช่อง

9 ธันวาคม 2018

ดูทั้งหมด
...
ประชุมแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

28 พฤศจิกายน 2018

ดูทั้งหมด
...
แนวทางการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โดย ดร.นงรัตน์ อิสโร คณะทำงาน พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

16 พฤศจิกายน 2018

ดูทั้งหมด
...
โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารโครงการ

8 ตุลาคม 2018

ดูทั้งหมด
...
กองนโยบายและแผน สวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหาร

3 มกราคม 2561

ดูทั้งหมด
...
ประชุมงบประมาณเชิงบูรณาการ

15 กันยายน 2560

ดูทั้งหมด
...
โครงการวิพากย์แผลกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565

4 กันยายน 2560

ดูทั้งหมด