ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-พ.ศ.2563
26/04/2021
85.63 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น
21/04/2021
43.84 KB ดาวน์โหลด
เล่มแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
21/04/2021
1.86 MB ดาวน์โหลด
แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
08/04/2021
3.78 MB ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
07/04/2021
570.11 KB ดาวน์โหลด

กิจกรรม และความเคลื่อนไหว

...
ประชุมจัดสรรเงินงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ดูทั้งหมด
...
ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันศุกร์ ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

9 กันยายน 2566

ดูทั้งหมด
...
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

5 กันยายน 2566

ดูทั้งหมด
กิจกรรมและความเคลื่อนไหทั้งหมด

ธุรกรรมการเงินออนไลน์

...
ตรวจสอบเงินเดือน

เช็คได้ทุกที่ ทั้งออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ

ตรวจสอบทันที
...
เงินโอน เงินยืม ทดรองราชการ

ตรวจสอบเงินโอน เงินยืม ทดรองราชการ

ตรวจสอบทันที
...
ตรวจสอบเงินยืม

บริการตรวจสอบเงินยืมไปราชการ และอื่นๆ

ตรวจสอบทันที
ติดตามฝ่ายแผนงานและนโยบาย

Developed : นายสมยศ ศรีหานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

© ฝ่ายแผนงานและนโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2021