ไฟล์โครงการที่่อัพโหลดทั้งหมด

ชื่อโครงการเวลา/วันที่ปี 
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการยุทธศาสตร ไตรมาสที่1.docx27/1/2566 15:01:452566 ดาวน์โหลด
4.1.1.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน-ประจำปีงบประมาณ-2566-ปรับ-9 12 65.docx9/12/2565 16:19:052566 ดาวน์โหลด
4.1.1.9 โครงการการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การพัฒนาผู้เรียน 66.docx28/11/2565 09:01:102566 ดาวน์โหลด
4.1.1.18 โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม 2566.docx25/11/2565 13:51:262566 ดาวน์โหลด
4.1.1.22 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม ทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวกและการจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม ปี2566.docx23/11/2565 10:37:182566 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน-ตามแผนปฏิบัติราชการ-ประจำปีงบประมาณ-2565-ไตรมาส4.โครงการ พัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศกรสังคม.docx12/10/2565 17:14:072565 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน-ตามแผนปฏิบัติราชการ-ประจำปีงบประมาณ-2565-ไตรมาส3.โครงการ พัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศกรสังคม.docx12/10/2565 17:12:202565 ดาวน์โหลด
ไตรมาส 4 โครงการคุณภาพชีวิตฯ65.doc9/10/2565 17:05:122565 ดาวน์โหลด
ไตรมาส 4 (4.1.1.19) โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการฯ-ศูนย์วิทยบริการ.docx3/10/2565 22:35:142565 ดาวน์โหลด
7.โครงการส่งเสริมและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา-66- 86,400 เพิ่ม.docx23/9/2565 16:38:222565 ดาวน์โหลด
6.โครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเข้าร่วม อพ.สธ.-66-40,000.docx23/9/2565 16:38:022565 ดาวน์โหลด
5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ NRIIS-66-35,000.docx23/9/2565 16:37:482565 ดาวน์โหลด
4.โครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์-66-40,000.docx23/9/2565 16:37:312565 ดาวน์โหลด
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความตีพิมพ์-66--30,000.docx23/9/2565 16:37:112565 ดาวน์โหลด
2.โครงการอบรมการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์-66-30,000.docx23/9/2565 16:36:372565 ดาวน์โหลด
1.โครงการการจัดการความรู้การวิจัยและบริการวิชาการ-KM-66 -25,000.docx23/9/2565 16:36:212565 ดาวน์โหลด
(3)โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุฯ-150,000.docx23/9/2565 16:35:592565 ดาวน์โหลด
(2)โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม-300,000.docx23/9/2565 16:35:452565 ดาวน์โหลด
(1)โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม -300,000.docx23/9/2565 16:35:352565 ดาวน์โหลด
4.1.1.9 โครงการพัฒนาคุณภาพศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา ปีงบประมาณ 2565.pdf21/7/2565 11:18:152565 ดาวน์โหลด
123456