ไฟล์โครงการที่่อัพโหลดทั้งหมด

ชื่อโครงการเวลา/วันที่ปี 
โครงการพัฒนานักศึกษาครูให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา.pdf15/5/2566 07:47:022566 ดาวน์โหลด
รายงานโครงการคุณภาพชีวิต2566ไตรมาส2.docx1/4/2566 14:06:502566 ดาวน์โหลด
โครงการบริหารจัดการงานสำนักวิชาการและประมวลผล-ปีงบประมาณ 2565 แผนปฏิบัติราชการ (2.1.2.7, 2.2.2.3 ).docx19/3/2566 18:04:202566 ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการเพื่อพัฒนาสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต(4.1.1.13-2566).docx9/3/2566 22:43:492566 ดาวน์โหลด
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น-คณะครุศาสตร์-ปี-2566.docx28/2/2566 07:46:492566 ดาวน์โหลด
โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูด้วยหลักสูตรที่พัฒนาทักษะ.docx28/2/2566 07:46:402566 ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนานักศึกษาครูสู่วิชาชีพ.docx28/2/2566 07:46:302566 ดาวน์โหลด
โครงการบูรณาการ-การเรียนการสอน-การวิจัย-บริการวิชาการฯ-คณะครุศาสตร์-ปี-2566.docx28/2/2566 07:46:192566 ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ-คณะครุศาสตร์.docx28/2/2566 07:46:102566 ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนานักศึกษาครูตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ.docx28/2/2566 07:46:002566 ดาวน์โหลด
โครงการมีรายได้ระหว่างเรียน_2566.doc28/2/2566 07:45:042566 ดาวน์โหลด
โครงการจัดทำแผนสำหรับการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2566_แก้ไข.docx28/2/2566 00:08:402566 ดาวน์โหลด
โครงกาการเขียนรายงานวิจัยและการนำเสนอผลงาน-ปี-5-KM-2-65.doc28/2/2566 00:07:382566 ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยคณะครุศาสตร์.docx28/2/2566 00:06:192566 ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณและโครงการคณะครุศาสตร์.docx28/2/2566 00:06:082566 ดาวน์โหลด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและขยายผลวิศวกรสังคม-เพื่อพัฒนา-Soft-Skills.doc28/2/2566 00:05:042566 ดาวน์โหลด
โครงการจิตอาสา_2566.doc28/2/2566 00:04:492566 ดาวน์โหลด
โครงการปัจฉิม_2566.doc28/2/2566 00:04:332566 ดาวน์โหลด
โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา.docx28/2/2566 00:03:542566 ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ.docx28/2/2566 00:03:412566 ดาวน์โหลด
12345678