ไฟล์รายงานความก้าวหน้าโครงการที่่อัพโหลดทั้งหมด

ชื่อโครงการเวลา/วันที่ 
2.1.1.8 ไตรมาส 3_2566 รายงานค่าใช้จ่ายสาขาวิชาบริหารการศึกษา ป.เอก.pdf5/7/2566 15:39:04 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานวิศวกรสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส2).docx10/5/2566 16:12:23 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานวิศวกรสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส1).docx10/5/2566 16:12:10 ดาวน์โหลด
รายงาน-ไตรมาส 2 (4.1.1.8) โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ_ครุศาสตร์.docx24/4/2566 13:18:36 ดาวน์โหลด
รายงาน-ไตรมาส 2 (4.1.1.4) โครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก_ครุศาสตร์.docx24/4/2566 13:18:25 ดาวน์โหลด
ไตรมาส 1 (4.1.1.7) โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น.pdf4/4/2566 15:41:35 ดาวน์โหลด
โตรมาส 1 (4.1.1.14) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านกีฬาและกิจกรรม.pdf4/4/2566 15:41:23 ดาวน์โหลด
ไตรมาส 1_2566 รายงานโครงการพัฒนาคณะครุศาสตร์ กิจกรรม 1 การสนับสนุนการบริหารงานคณะครุศาสตร์.pdf1/4/2566 23:19:29 ดาวน์โหลด
ไตรมาส 1_2566 รายงานโครงการจัดทำแผนสำหรับการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf1/4/2566 23:19:18 ดาวน์โหลด
ไตรมาส 1_2566 รายงานโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการ 2566 คณะครุศาสตร์.pdf1/4/2566 23:19:04 ดาวน์โหลด
2.1.1.15 ไตรมาส 1_2566 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู.pdf1/4/2566 00:28:27 ดาวน์โหลด
2.1.1.14 ไตรมาส 1_2566 ค่าตอบแทนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู.pdf1/4/2566 00:28:18 ดาวน์โหลด
2.1.1.13 ไตรมาส 1_2566 รายงานค่าใช้จ่ายสาขาวิชาดนตรีศึกษา ป.โท.pdf31/3/2566 23:33:00 ดาวน์โหลด
2.1.1.11 ไตรมาส 1_2566 รายงานค่าใช้จ่ายสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ป.โท.pdf31/3/2566 23:17:54 ดาวน์โหลด
2.1.1.12 ไตรมาส 1_2566 รายงานค่าใช้จ่ายสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ป.โท.pdf31/3/2566 23:15:25 ดาวน์โหลด
2.1.1.10 ไตรมาส 1_2566 รายงานค่าใช้จ่ายสาขาวิชาบริหารการศึกษา ป.โท.pdf31/3/2566 16:10:44 ดาวน์โหลด
2.1.1.9 ไตรมาส 1_2566 รายงานค่าใช้จ่ายสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ป.เอก.pdf31/3/2566 15:58:27 ดาวน์โหลด
2.1.1.8 ไตรมาส 1_2566 รายงานค่าใช้จ่ายสาขาวิชาบริหารการศึกษา ป.เอก.pdf31/3/2566 15:55:51 ดาวน์โหลด
ไตรมาส 2 (4.1.1.8 (18)) แนวทางการประกอบอาชีพสำหรับครูดนตรีและผลลัพธ์การเรียนรู้ต่อการพัฒนาหลักสูตร ภายใต้โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสำหรับอาชีพที่ 2 คณะครุศาสตร์.pdf24/3/2566 22:23:54 ดาวน์โหลด
ไตรมาส 1 (4.1.1.15) โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน.docx19/3/2566 18:20:39 ดาวน์โหลด
12345678910