ไฟล์รายงานความก้าวหน้าโครงการที่่อัพโหลดทั้งหมด

ชื่อโครงการเวลา/วันที่ 
1. รายงานผลไตรมาส 1 (4.1.1.18).docx31/1/2566 15:45:14 ดาวน์โหลด
รายงานไตรมาส 1- (4.1.1.1) โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม-ปี 66.docx17/1/2566 10:45:11 ดาวน์โหลด
รายงานผลไตรมาส 4 (4.1.1.9) รายงานผลโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา.pdf26/10/2565 16:56:39 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานวิศวกรสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส4).docx12/10/2565 16:03:30 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานวิศวกรสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส3).docx12/10/2565 16:02:54 ดาวน์โหลด
ไตรมาส4(4.1.1.8)โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล.docx12/10/2565 09:23:05 ดาวน์โหลด
ไตรมาส 4 (4.1.1.1) โครงการคุณภาพชีวิตฯ65.doc9/10/2565 17:06:54 ดาวน์โหลด
ไตรมาส 4 (4.1.1.16) โครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก_ครุศาสตร์.pdf4/10/2565 12:23:02 ดาวน์โหลด
ไตรมาส 4 (4.1.1.14) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต_ครุศาสตร์.pdf4/10/2565 00:03:23 ดาวน์โหลด
ไตรมาส 4 (4.1.1.13) โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ_ครุศาสตร์.pdf3/10/2565 21:17:12 ดาวน์โหลด
รายงาน-ไตรมาส 4 (4.1.1.28) โครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ..docx3/10/2565 14:02:55 ดาวน์โหลด
ไตรมาส 4 (4.1.1.26) โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม-65.docx3/10/2565 14:02:40 ดาวน์โหลด
รายงาน-ไตรมาส 4 (4.1.1.25) โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย Thailand Research Expo.docx3/10/2565 14:02:21 ดาวน์โหลด
ไตรมาส 4 (4.1.1.11) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุฯ-65.docx3/10/2565 14:02:10 ดาวน์โหลด
ไตรมาส 4 (4.1.1.10) โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม -65.docx3/10/2565 14:01:59 ดาวน์โหลด
รายงาน-ไตรมาส 4 (2.2.2.5) โครงการจัดทำจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี .docx3/10/2565 14:01:45 ดาวน์โหลด
รายงาน-ไตรมาส 4 (2.2.2.5) โครงการการจัดการความรู้การวิจัยและบริการวิชาการ .docx3/10/2565 14:01:37 ดาวน์โหลด
ไตรมาส 4 (4.1.1.2)โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ไตรมาส 4.docx3/10/2565 13:57:11 ดาวน์โหลด
ไตรมาส 4 (4.1.1.18)โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการ ไตรมาส 4.docx3/10/2565 13:56:56 ดาวน์โหลด
ไตรมาส 4 -4.1.1.19-โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการฯ - ศูนย์วิทยบริการ.docx3/10/2565 13:25:05 ดาวน์โหลด
123456789