โครงการที่เสนอปี

 ชื่อโครงการประเภทงบประมาณรหัสงบประมาณจำนวนเงินโครงการผู้รับผิดชอบโครงการหน่วยงาน
พิมพ์ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (iThesis)แผ่นดิน1.1.3.45000ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล 
พิมพ์ โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง Learning Park บัณฑิตวิทยาลัยแผ่นดิน1.1.3.463600นางสาวชีวรัตน์ ศีลพันธุ์บัณฑิตวิทยาลัย
พิมพ์ โครงการปรับปรุงคู่มือวิทยานิพนธ์แผ่นดิน2.2.1.45000นางสาวชีวรัตน์ ศีลพันธุ์บัณฑิตวิทยาลัย
พิมพ์ พัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนโยบายศึกษา พ.ศ. 2563 (หลักสูตรใหม่)แผ่นดิน2.1.1.1750000อาจารย์ ดร.หทัย น้อยสมบัติ 
พิมพ์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ปกติ 35000นางสาวอ้อมขวัญ กฤษณะกาฬบัณฑิตวิทยาลัย
พิมพ์ โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การจัดการเอกสารและงบประมาณในสำนักงานปกติ1.1.3.46080ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ วงศ์คำจันทร์บัณฑิตวิทยาลัย
พิมพ์ โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาระดับกลางแผ่นดิน3.1.1.743800ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจธรรม พรทวีกุลบัณฑิตวิทยาลัย
พิมพ์ โครงการเปิดโลกทัศน์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓แผ่นดิน2.2.1.414000นางสาวพัฒนา สัจจาวาท 
พิมพ์ โครงการบัณฑิตสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดปกติ1.1.3.410000นางสาวพัฒนา สัจจาวาท 
พิมพ์ จัดทำคู่มือเทคนิคการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดปกติ1.1.3.45000นางสาวพัฒนา สัจจาวาท 
12345678910...

โครงการที่เสนอปี 2562

 ชื่อโครงการประเภทงบประมาณรหัสงบประมาณจำนวนเงินโครงการผู้รับผิดชอบโครงการหน่วยงาน
พิมพ์ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)แผ่นดิน3.1.1.18200,000นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
พิมพ์ แคบหมูสูตรง่ายเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ชาวตำบลเกาะแก้วแผ่นดิน 1,0001. อาจารย์เมตตา ฟองฤทธิ์ 
พิมพ์ โครงการสวดมนต์ ไหว้พระแผ่นดิน 1,400ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข์ 
พิมพ์ โครงการ การเพาะเชื้อจุลินทรีย์จาวปลวก เพื่อส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดแผ่นดิน 995อาจารย์เมตตา ฟองฤทธิ์ 
พิมพ์ หนองขามร่วมมือ ร่วมใจ ไทยชนะโควิดแผ่นดิน  อาจารย์ ชนิดาวดี สายืน 
พิมพ์ โครงการอบรมการใช้ i-Thesisกศ.ปช.1.1.3.4146300ผู้ช่วยศาสตราจารย๋ ดร.สัจธรรม พรทวีกุลบัณฑิตวิทยาลัย
พิมพ์ โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาแผ่นดิน2.1.1.1130000นางสาวพัฒนา สัจจาวาทบัณฑิตวิทยาลัย
พิมพ์ โครงการเปิดโลกทัศน์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 บัณฑิตวิทยาลัยปกติ1.1.3.424000นางสาวพัฒนา สัจจาวาทบัณฑิตวิทยาลัย
พิมพ์ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพแผ่นดิน2.2.1.437020นางสาวอ้อมขวัญ กฤษณะกาฬบัณฑิตวิทยาลัย
พิมพ์ โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)แผ่นดิน3.1.1.9375,000นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
12345678910...