บุคลากร

น.ส.ลลิตา เพ็งพารา

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและนโยบาย

นางบุษรานรี จันทร์โตพฤกษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายสมยศ ศรีหานนท์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


นายสราวุธ เนตรศิริ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางมนัสนันท์ พรทวีกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน