ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน 2564-2567 การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - 15/11/2561 แผนการใช้จ่ายงบ โครงการยุทธศาสตร์ 2562 แบบฟอร์ม-ขอโครงการเพื่อบรรจุแผนปฏิบัติราชการ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562 แบบฟอร์มรายละเอียดคำขอครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง-2563 แบบฟอร์มสรุปคำของบลงทุน-2563 แบบฟอร์มโครงการ ยุทธศาสตร์จังหวัด-ปี-61-64-ปี-พ.ศ.-2562 การคำนวณต้นทุนต่อหน่วย แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ-รอบ-6-เดือน แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บันทึกข้อความ เร่งรัดการเบิกจ่ายกายดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีการบรรลุเป้าหมาย พ.ศ. 2559 จำแนกตามโครงการกิจกรรม   แผนกลยุทธ์-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561-2565-30-ต.ค.60   Reprofile มรภ.ร้อยเอ็ด แผนกลยุทธ์ 57-60 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 57-60 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 60 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 59 แบบฟอร์มคำของบประมาณแผนบูรณาการ 2562 ข้อมูลคำขอครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอโครงการตาม-ประเด็นยุทธศาสตร์-1-2-3 แบบฟอร์มการวิเคราะห์-SWOT-มรภ.ร้อยเอ็ด แบบฟอร์มารายงาน-ติดตาม ใบเสนอราคา ใบสั่งจ้าง ใบตรวจรับพัสดุ ใบสำคัญรับเงิน