แนวทางการจัดทำคำของบประมาณและแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา เพื่อความยั่งยืน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 256