กองนโยบายและแผน สวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหาร เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561