โครงการวิพากย์แผลกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560