ประชุมงบประมาณเชิงบูรณาการ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560