ดาวน์โหลดเอกสาร

– แบบฟอร์มคำของบประมาณแผนบูรณาการ 2562
– ข้อมูลคำขอครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
– ขอโครงการตาม-ประเด็นยุทธศาสตร์-1-2-3
– แบบฟอร์มการวิเคราะห์-SWOT-มรภ.ร้อยเอ็ด
– แบบฟอร์มารายงาน-ติดตาม