ดาวน์โหลดเอกสาร

– Reprofile มรภ.ร้อยเอ็ด
– แผนกลยุทธ์ 57-60
– แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 57-60
– แผนปฏิบัติราชการประจำปี 60
– แผนปฏิบัติราชการประจำปี 59
– งบนอกอื่น-ๆ-61
– แบบฟอร์มคำของบประมาณแผนบูรณาการ 2562
– ข้อมูลคำขอครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
– ขอโครงการตาม-ประเด็นยุทธศาสตร์-1-2-3
– แบบฟอร์มการวิเคราะห์-SWOT-มรภ.ร้อยเอ็ด
– แบบฟอร์มารายงาน-ติดตาม